Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Twoja Idealna Kopertówka”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu „Twoja idealna kopertówka”.
2. Konkurs prowadzony jest na Instagramie Butik I Like! @ebutikpl, znajdującym się na portalu społecznościowym Instagram.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie https://blog.ebutik.pl/konkurs/.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 grudnia 2017r. i trwa do 26. grudnia 2017r. do godziny 23:59.
§ 2 Organizator oraz Uczestnicy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest spółka TFGpl, właściciel sklepu internetowego www.eButik.pl, z siedzibą w Łazach przy ul. Przyszłości 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000667907, REGON 366781502, NIP 1231343350, zwaną dalej „Organizator”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w § 1 pkt. 4 Regulaminu weźmie udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, jak i również członkowie ich najbliższej rodziny.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba wskazana w § 2 pkt. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 3 Regulaminu, która spełni łącznie następujące przesłanki: a. polubi jeden z postów konkursowowych opublikowany na Instagramie Organizatora dostępny pod adresem: https://www.instagram.com/ebutikpl/; b. zacznie obserwować prosil eButik dostępny pod adresem https://www.instagram.com/ebutikpl/ ; c. zostawi pod jednym z postów konkursowych komentarz, składający się z emotikon, który będzie odpowiedzią na pytanie „Za co kochasz torebki?”
3. Udostępnienie przez Uczestnika posta konkursowego na swoim profilu nie jest obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
4. Zaproszenie znajomego do konkursu nie jest obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od momentu utworzenia posta konkursowego na Instagramie Butik I Like! do zakończenia konkursu. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane.
6. Przystąpienie do Konkursu poprzez zamieszczenie komentarza w poście konkursowym na Instagramie Butik I Like! jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
§ 4 Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie jest jedna, wybrana przez Uczestnika torebka kopertowa ze strony www.ebutik.pl o wartości nieprzekraczającej 50zł netto, a także darmowa wysyłka Nagrody na terenie Polski.
2. Nagroda zostanie Zwycięzcy przekazana drogą pocztową na koszt Organizatora na terenie Polski.
3. Brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu.
§ 5 Zasady ustalenia wyników Konkursu
1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator utworzy Jury Konkursu składające się z 3 osób wybranych spośród pracowników Organizatora.
2. Zwycięzcą Konkursu zostanie 3 Uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez Organizatora konkursu spośród osób, które wzięły udział w konkursie i spełniły warunki określone w § 2 ust. 1, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, np.: wiarygodność profilu Uczestnika, oryginalność komentarza Uczestnika (dobrowolną lub wskazaną jako pożądaną przez Organizatora), dopasowanie profilu Uczestnika do charakteru konkursu, kreatywność, itd.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na Instagramie @ebutikpl w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§ 6 Przekazanie Nagród
1. Organizator przekaże Zwycięzcy Nagrodę w postaci przesyłki drogą pocztową, poprzez wysłanie na adres wskazany przez Zwycięzcę paczki z nagrodą.
2. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na Instagramie Organizatora w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników. Dalszy kontakt ze Zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne pomiędzy Uczestnikiem a Instagramem @ebutikpl lub korespondencję mailową.
§ 7 Dane osobowe
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
4. Uczestnik ma prawo do żądana usunięcia przez Organizatora swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.
5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako Administratora tych Danych. Dane nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
§ 8 Obowiązki Organizatora
1. Organizator jest zobowiązany powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób następujący: a. biorą udział w Konkursie za pośrednictwem fikcyjnego konta w serwisie Facebooku, b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowanie w interesy osób trzecich, c. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i zasad Konkursu, d. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawców lub godzą w ich wizerunek.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. Organizator poinformuje o zaistniałym fakcie Uczestników na fanpage’u https://www.instagram.com/ebutikpl/.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za: a. ewentualne problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na spełnienie zasad Konkursu, b. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści.
§ 9 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje muszą być zgłaszane w formie mailowej.
3. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).
4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Instagram.